Ammattilaisten kouluttaja.

Koulutukset

Ajankohtais- seminaarit
Ajankohtais- seminaarit
Energian tuotanto
Energian tuotanto
Kunnossapito
Kunnossapito
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Metallin tuotanto
Metallin tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Projektikoulutus
Projektikoulutus
Turvallisuuskoulutus
Turvallisuuskoulutus
 • Esiintyminen ja neuvottelutaito
  13.10.2015 - 14.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssilla käydään läpi neuvottelu- ja esiintymistaidon kulmakivet sekä neuvottelutilanteen rakenne ja eteneminen. Omaa neuvottelutaitoa kehitetään intensiivisillä käytännön neuvotteluharjoituksilla case muotoisesti. Kurssilta saa hyvät perusvalmiudet sekä kertauksen omaan esiintymistaitoon ja neuvottelujen onnistuneeseen läpiviemiseen.

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
  14.10.2015 - 15.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kurssin hinta on 1100 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Harjoitustyö kemikaalilainsäädännön alaisesta lupamenettelystä

  Lisätietoja Kari Palokangas puh. 050 4078 895, kari.palokangas(at)pohto.fi

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle
  14.10.2015 - 14.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTOn kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus.  Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www·pohto·fi

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille
  14.10.2015 - 15.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset

 • Tuloksellinen työnopastus
  14.10.2015 - 15.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  TAVOITTEET

  Antaa osallistujille työnopastustehtävän edellyttämät perustiedot ja taidot.
  Tarjota tilaisuus työnopastuksen ohjattuun harjoitteluun.
  Selkiyttää työnopastuksen merkitystä osana yrityksen laadukasta ja turvallista toimintatapaa.

  OSALLISTUJAT

  Työnopastajiksi koulutettavat henkilöt.
  Esimiehet, jotka valvovat työnopastajien toimintaa ja laativat työnopastusohjeita.

  SISÄLTÖ

  Perehdyttäminen ja työnopastus
  Oppiminen ja opettaminen
  Työnopastusjärjestelmä käytännössä
  Työnopastuksen vaiheet
  Työnjaottelu- ja työnopastusharjoituksia
  Työsuojeluasioiden huomioiminen työnopastuksessa

  Kurssi soveltuu myös eri ammattitutkintoihin valmistavaksi koulutukseksi.

 • Mustanlipeän haihdutus, hajukaasut ja mäntyöljyn valmistus
  15.10.2015 - 16.10.2015

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kemikaalien talteenotto liittyy kuitulinjaan valmistamalla valkolipeää keiton tarpeisiin ja toisaalla ottamalla vastaan käytetyt kemikaalit mustalipeässä. Mustalipeän haihdutus, hajukaasut ja mäntylipeän valmistus perehdyttää osallistujan sulfaattisellutehtaan jätelipeän väkevöimiseen polttoon sopivaksi. Samalla käydään läpi tyypillisesti haihduttamoalueeseen kuuluvat hajukaasujen käsittely ja mäntyöljyn palstoitus.
  Kurssi on osa keittokemikaalien regeneroinnin koulutuskokonaisuutta, johon kuuluvat tämän lisäksi valkolipeän valmistus ja soodakattilan toiminnot. Kurssin käytyään osallistuja tuntee mustalipeän ominaisuudet haihdutuksen kannalta ja monivaihehaihdutuksen periaatteet.

  Osallistujat
  Koulutus soveltuu haihduttamon, mäntyöljyn ja hajukaasujen käsittelystä vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille, kunnossapitäjille ja selluteollisuuden laitetoimittajille

  Sisältö
  - Mustalipeän haihdutus osana kemikaalien talteenottoa
  - Väkevöidyn mustalipeän merkitys soodakattilan kannalta
  - Mustalipeän ominaisuudet haihdutuksessa
  - Mustalipeän väkevöinnin periaatteet
  - Monivaihehaihduttamon laitteet ja toimintaperiaate, energiatalous
  - Hajukaasujen keräily ja käsittely
  - Mäntyöljyn palstoitus ja jatkojalostus
  - Käytön ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu
  - Työturvallisuus ja ympäristökysymykset
  - Prosessinohjaus

  Koulutuspaikka:
  Oulu

 • Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002
  20.10.2015 - 20.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Filmi Sähkötyöturvallisuus
  - sähköisku ja sähkövirran vaikutukset
  - sähkötapaturmat
  - suojaukset
  - standardin SFS 6002 sisältö
  - kirjallinen kuulustelu

 • Energiatehokas metallurginen prosessi
  21.10.2015 - 22.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Energiatehokas metallurginen prosessi -seminaari on metallurgian VATin ja POHTOn yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama koulutustilaisuus.

  Tavoite
  Tavoitteena on löytää energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia prosesseista ja ajotavoista.

  Osallistujat
  Metallien jalostusteollisuudessa työskentelevät tuotanto- ja kunnossapitojohtajat, käyttö- ja kunnossapitoinsinöörit, kehitys- ja tutkimusinsinöörit, prosessien kehittämiseen osallistuvat asiantuntijat sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijat. Energian tuottamisen ja mittaamisen asiantuntijat ovat myös tervetulleita

  Tilaisuuden ohjelman löydät Kurssiesite-välilehdellä.
  Kannattaa tutustua!

 • Operatiivisen johdon valmennusohjelma OMP
  28.10.2015 - 30.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Operatiivisen johdon valmennusohjelman tavoitteena on laajentaa osallistujien kokonaiskäsitystä liiketoiminnasta sekä kehittää osallistujien valmiuksia toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Yritysten ja organisaatioiden keskijohdolla on merkittävä rooli operatiivisten toimintojen toteuttamisessa ja käytäntöön viemisessä. Valmennusohjelma antaa monipuolisen näkökulman eri toimintoihin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

  Koulutuksesta vastaa vahva eri toimialojen ammattilaisista koostuva valmentajatiimi. Käytännönläheinen ohjelma sisältää mm. omaan työhön/organisaation toimintaan liittyvän kehittämisprojektin, tuotantoyrityksen liiketoimintasimulaation sekä asiantuntija- ja esimiesarvion.

  Erinomainen ohjelma sinulle, joka toimit organisaatiosi keskijohdossa esimiehenä, projektien vetäjänä tai asiantuntijana.

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  28.10.2015 - 28.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Osallistujat:
  Työturvakorttikouluttajakoulutuksen saanut henkilö, joka
  kouluttaa työturvakortin uusintakoulutuksia.

  Koulutuksen hinta on 390 € + alv. / hlö.

  Lisätietoja Pertti Kortejärvi, puh. 050 5676 522 tai pertti.kortejarvi(at)pohto.fi

 • Ajankäytönhallinnan TOP 10
  29.10.2015 - 29.10.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Onko sinulla koko ajan kiire? Kun soitat asiakkaalle, yhteistyökumppanille tai ystävälle aloitatko puhelun kysymällä:Onko paha paikka? Ja kun viimein saat hänet vastaamaan niin viesti on: Kun on koko ajan niin kiire
  Kiireily ei kuitenkaan tehosta työskentelyä vaan päinvastoin. Ja entä oma jaksaminen ja terveys? Jatkuva kiire syö niin miestä kuin naista.
  Tule mukaan koulutukseen, mikä antaa sinulle monipuolisia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja oman ajankäytönhallinnan kehittämiseksi.

 • Pituusleikkauksesta painatukseen
  03.11.2015 - 03.11.2015

  Ilmoittaudu

  b>Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Pituusleikkauksen laitteet ja ohjaukset
  Tuotannonohjauksen perusteet ja logistiikka
  Paperin ja kartongin mittaukset ja niiden kytkentä prosessiin
  Tyypillisimmät painatusmenetelmät ja niiden vaatimukset tuotteelle
  TESTI
 • Teollisuuden prosessilaitteiden kunnossapito ja vianetsintä
  03.11.2015 - 05.11.2015

  Ilmoittaudu

  Kurssi perehdyttää osallistujat teollisuuden prosessilaitteiden vikaantumismekanismeihin ja niiden havainnointiin sekä huoltoon liittyvien tehtävien suorittamiseen.

  Osallistujat:
  Teollisuuden ja energiantuotannon käytön ja kunnossapidon henkilöt

  Sisältö
  Prosessilaitteiden vikaantumisen havainnoinnin eri menetelmät
  Aistinvarainen kunnonvalvonta
  Prosessipumppujen käynninaikainen tarkkailu ja huolto
  Puhaltimien käyttö ja huolto
  Ventiilien käyttö ja huolto
  Lämmönvaihtimien huolto
  Käytännön vianetsintäharjoituksia

  Koulutuksen hinta on 960 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja Kari Palokangas puh. 050 4078 895, kari.palokangas@pohto.fi

 • Esimiesten valmennusohjelma LMP
  05.11.2015 - 26.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennusohjelman tavoitteena on syventää uusien esimiesten ja esimiehiksi lähiaikoina siirtyvien ymmärrystä oman tehtävänsä merkityksestä, tarjota työkaluja esimiestyöhön, työlainsäädäntöön, valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

 • Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa
  05.11.2015 - 05.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Sisältö:
  - filmi jännitetyöt
  - Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 pääkohdittain
  - SFS 6002 kohta 6.3 Jännitetyöt
  - jännitetyöohjeet
  - käytännön jännitetyöharjoittelua laitteistossa
  - kertauskoe

  Kurssin hinta on 330 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  05.11.2015 - 06.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville· (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään·

 • Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa
  06.11.2015 - 06.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Sisältö:
  - filmi jännitetyöt
  - Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 pääkohdittain
  - SFS 6002 kohta 6.3 Jännitetyöt
  - jännitetyöohjeet
  - käytännön jännitetyöharjoittelua laitteistossa
  - kertauskoe

  Kurssin hinta on 330 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Henkilöstöjohtaminen
  11.11.2015 - 12.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa tuloksentekoa - osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen.
  Valmennuksen tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja osaamisen strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tarkastellaan myös osaamisen johtamisen käytäntöjä.  Kahden päivän aikana jaetaan ideoita ja käytännön esimerkkejä sekä opitaan yhdessä.

  Kohderyhmä
  Tilaisuus on tarkoitettu johtamisesta, kehittämisestä ja osaamisesta vastaaville henkilöille, yritysjohtajille, henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille.

 • Metsäteollisuuden jätevesien käsittely
  11.11.2015 - 12.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja biologisen puhdistamon eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää jätevesien puhdistuksen teorian ja osaa biologisen puhdistuksen teknillisen toteutuksen. Kurssi soveltuu valmistavaksi koulutukseksi paperiteollisuuden ammattitutkinnon osaan jätevesien käsittely.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu sellutehtaiden käyttö-, kunnossapito- ja automaatiohenkilöille sekä laaduntarkkailijoille ja laitetoimittajille.

  Sisältö:
  - Poistevesien käsittelyn perusperiaatteet ja laitokselle tuleva kuormitus
  - Aktiivilieteprosessin toiminta ja sen optimointi
  - Aktiivilietelaitoksen ajo- häiriötilanteet

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s.posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Lataa kurssiesite käyttöösi.

 • Sytyttäviä palvelukokemuksia
  11.11.2015 - 11.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sytyttäviä palvelukokemuksia -ohjelmassa keskityt tarkastelemaan palvelua asiakkaidesi näkökulmasta.

  Koulutus toteutetaan työpaja-tyyppisesti, joissa sinulla on mahdollisuus kehittää omaa palveluprosessiasi palvelumuotoilun menetelmillä.

  Muotoilemalla palvelua asiakaslähtöisesti saat pysyviä asiakassuhteita ja tyytyväisiä asiakkaita!

  Koulutus on tarkoitettu palvelun kehityksestä vastaaville henkilöille.

  Osallistuessasi koulutukseen saat lisäarvona Syty palvelumuotoilusta! - kortit, jotka auttavat sinua pitämään asiakaslähtöiset menetelmät päivittäin mielessä.

 • Kyberturvallisuus automaatioympäristöissä 2015
  17.11.2015 - 17.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Automaatiojärjestelmien tietoturvallisuuden ajankohtaisseminaari Kyberturvallisuus automaatioympäristöissä 2015 - Automaatiojärjestelmien ja kriittisen infrastruktuurin tietoturvallisuuden kehittäminen Suomessa.

  Tilaisuus soveltuu kriittistä infrastruktuuria ja teollisuusautomaatiojärjestelmiä käyttävien yritysten sekä julkisten organisaatioiden automaatio- ja tietoturvallisuushenkilöstölle.

 • Liiketoimintasimulaatio
  17.11.2015 - 18.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Talous ja tuottavuuskoulutus

  - Havainnollistaa yrityksen toimintaa sekä yksilöiden ja ryhmien välisen vuorovaikutuksen merkitystä yhteistoiminnassa

  Tavoitteet

  - Kannattavuuden ja tuottavuuden lainalaisuuksien oppiminen käytännössä

 • Valssaustekniikka
  18.11.2015 - 19.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on laajentaa valssauksen ja siinä tapahtuvien ilmiöiden tuntemista, perehdyttää litteiden terästuotteiden valssausprosesseihin, valssauksen ohjaukseen ja säätöön sekä valssausolosuhteiden hallintaan sekä antaa tietoa valssausprosessien vaikutuksista tuoteominaisuuksiin.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu metallurgisen teollisuuden valssaamoiden työnjohtajille ja työntekijöille automaatiosta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä tuotannonsuunnittelun, laadunvalvonnan, myynnin, asiakaspalvelun ja tutkimus- ja kehitystoiminnan toimihenkilöille.

  Tänä vuonna koulutus pidetään Torniossa.

 • Höyryturbiinin ja generaattorin käyttö
  23.11.2015 - 24.11.2015

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, ammattitutkintoa suorittaville valmistavina koulutuksina tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A-tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Alikonemestarikoulutuksen käyvillä henkilöillä on mahdollista suorittaa voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto.

  Koulutuksen sisältö
  Höyryturbiinin käyttö
  Turbiinien huolto
  Toiminta käyttö-, häiriö- ja poikkeustilanteissa
  Turbiinin vaurioituminen
  Generaattorin toimintaperiaatteet
  Generaattorien rakenne ja toiminta
  Generaattorien tahdistustavat ja ehdot
  Magnetointilaitteistot ja suojaukset

 • Soodakattilat 2- Höyryn tuotanto soodakattilassa
  24.11.2015 - 25.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite:
  Höyryn tuotanto soodakattilassa:
  Soodakattilat 2 -kurssi on jatkoa peruskurssin ensimmäiselle osalle. Tässä osassa tavoitteena on perehdyttää osallistuja sulfaattilipeän polttoon siten, että hän kurssin käytyään tuntee mustalipeän käytön polttoaineena, soodakattilan laitteet ja ymmärtää soodakattilaprosessin merkitykseen ympäristölle, tehtaan taloudelle ja muiden osastojen toiminnalle. Kurssilla perehdytään soodakattilan vesi-höyrykierron toiminnan periaatteisiin , syöttövedelle asetettaviin vaatimuksiin sekä soodakattilan käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Sisältö:
  - Soodakattilan rooli sellunvalmistuksessa
  - Aine- ja energiataseet
  - Soodakattilan rakenne painelaitteena
  - Oheislaitteet
  - Soodakattilan virtaukset, vesi-höyry kierto
  - Soodakattilan turvallinen käyttö kunnossapidon kysymykset
  - Kattilan ylös- ja alasajo

 • Talouden johtaminen
  24.11.2015 - 25.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilaisuuden tavoitteena
  on hahmottaa yrityksen talouden johtamisen kokonaisuus, eri toimintojen vaikutus kannattavuuteen sekä talouden johtamisen merkitys omalla vastuualueella.

  Tilaisuus on tarkoitettu
  tulosvastuullisissa tehtävissä työskenteleville esimiehille ja asiantuntijoillé. Ohjelma sopii myös työssään yritystalouden työkaluja tarvitsevalle operatiiviselle johdolle ja yrittäjille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan talouden ohjauksen keskeisistä teemoista.

 • ATEX, Räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  25.11.2015 - 25.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  ATEX - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely käytännössä

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumis-velvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilö-kunnalle turvalliseen työs-kentelyyn ATEX-tiloissa.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Kurssin hinta on 550 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Höyrykattilan pääsäätöpiirien vuorovaikutukset ja hallinta
  25.11.2015 - 25.11.2015

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, ammattitutkintoa suorittaville valmistavina koulutuksina tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A-tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Alikonemestarikoulutuksen käyvillä henkilöillä on mahdollista suorittaa voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto.

  Koulutuksen sisältö
  Kattilan ja turbiinin pääsäädöt
  Säätöventtillit
  Poikkeustilanteet

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  26.11.2015 - 27.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  b>Tavoite:
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Kurssin hinta on 1050 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  26.11.2015 - 26.11.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  b>Tavoite:
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN standartiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Kurssin hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Projektipäällikkövalmennus
  26.11.2015 - 17.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksessa käydään läpi projektien eri vaiheet tehokkaasta suunnittelusta hallittuun päättämiseen.
  Osallistujat oppivat ennakoimaan projektien riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet.
  Koulutuksen tavoitteena on myös tukea asiakas- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä antaa käytännön työkalut projektien hallintaan sekä saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta
  projektien läpiviennistä.
  Valmennus antaa valmiudet sekä projektien että projektissa toimivien ihmisten tehokkaaseen johtamiseen.

 • Sähkömiesten operointi kytkinlaitosten vikatilanteissa
  01.12.2015 - 02.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite:
  Tutustutaan teollisuuden sähkönjakelujärjestelmissä käytettyihin yleisimpiin suoja-reletyyppeihin, katkaisijoihin ja erottimiin sekä turvallisiin työskentelykäytäntöihin kytkinlaitoksissa.

  Kohderyhmä:
  Teollisuuden sähköjakelutöihin osallistuvat työnjohtajat, käyttömiehet ja sähköpäivystäjät.

  Kurssin hinta on 650 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Koulutus siirretty 1.6., kurssiaika aikaisemmin 15.-16.9.2015

 • Innostava ihmisten johtaminen
  02.12.2015 - 03.12.2015

  Ilmoittaudu

  Esimies - saavutatko ryhmäsi avulla asetetut tavoitteet? Mikä on oma osuutesi tiellä tavoitteiden saavuttamiseksi?
  Valmentavassa johtamisessa yhdistyy yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen ja yksilöiden kehittyminen. Valmentavan johtamisen avulla työntekijöiden potentiaali vapautuu ammatilliseen kehittymiseen sekä suorituksen maksimoimiseen.

  Koulutus aloitetaan mukaansatempaavalla johtamisharjoituksella, minkä avulla tehdään näkyväksi se, millaisella esimiehen ja työntekijöiden välisella vuorovaikutusella saavutetaan asetetut tavoitteet.
  Harjoituksen jälkeen koulutus jatkuu Työpajoissa:
  -Luottamuksen rakentaminen,
  -Aktiivinen kuuntelu,
  -Läsnä oleva vuorovaikutus
  -Ihmisten vastuuttaminen ja edistyksen varmistaminen
  Työpajoissa esimiehet tutustuvat konkreettisesti siihen, miten kukin taito ilmenee/konkretisoituu ammattitaitoisen esimiehen toiminnassa. Lisäksi työpajoissa tarjotaan konkreettisia keinoja ja ratkaisuja kunkin taidon vahvistamiseksi omassa esimiestyössä ja johtajuudessa.

 • Teräksen ja aihioiden valmistus
  02.12.2015 - 03.12.2015

  Ilmoittaudu

  Tällä kertaa järjestämme kurssin Torniossa.

  Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva teräksen ja aihioiden valmistuksesta, perehdyttää tuotannon yksikköprosesseihin, niissä tapahtuviin metallurgisiin ilmiöihin ja valmistusprosessin mahdollisuuksiin vaikuttaa laatuun ja tuoteominaisuuksiin sekä antaa tietoa eri seosaineiden ja epäpuhtauksien vaikutuksista.

  Koulutus on tarkoitettu käytön, kunnossapidon, tuotannon- ja laadunohjauksen, myynnin, asiakaspalvelun sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan toimihenkilöille ja kokeneille työntekijöille.

 • Ammattimainen asiakaspalvelu - Onnistu asiakastilanteissa!
  10.12.2015 - 10.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ratkaisukeskeisen asiakaspalvelun perusidea on keskittyä asiakastilanteissa eteenpäinvievään ja dynaamiseen vuorovaikutukseen ja viestintään. Ratkaisukeskeisyydestä löytyy myös erittäin toimivia näkökulmia ja työkaluja haasteellisten tilanteiden hoitamiseen ja ratkaisuun. Asiakasta arvostavat kohtaamisen tavat toimivat ratkaisukeskeisyydessä tien viitoittajana matkalla enstistä parempaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.

  Lisäpaveluna Ratkaisun avaimet;Tsekkauslista onnistumisiin - Ole Hyvä!

 • Pohjolan energiapäivät 2015
  10.12.2015 - 11.12.2015

  Ilmoittaudu

  Pohjolan Energiapäivät on vuosittainen POHTOn järjestämä jo perinteeksi muodostunut tapahtuma.

  Energiapäiville kokoontuu runsas joukko energiajohtajia, energialaitosten hallitusten ja lautakuntien jäseniä päivittämään tietojaan.

  Seminaarin ohjelma valmistuu noin 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

 • Kattilalaitosten polttotekniikka ja palamisilmojen hallinta
  14.12.2015 - 15.12.2015

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoa suorittaville henkilöille tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A-tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Alikonemestarikoulutuksen käyvillä henkilöillä on mahdollista suorittaa voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto.

  Kurssin tavoite
  Ymmärtää eri polttoaineiden palamistapahtumat. Hallita polttoaineiden palamislaskut, joiden avulla määritetään palamisilman tarve ja savukaasujen määrä ja koostumus. CO2 päästöt eri polttoaineille. (Koulutus tapahtuu osittain mikrosalissa tietokoneilla)

 • Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
  16.12.2015 - 16.12.2015

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoa suorittaville henkilöille tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A-tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Alikonemestarikoulutuksen käyvillä henkilöillä on mahdollista suorittaa voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto.

  Koulutuksen sisältö
  Kaukolämpötehon tarpeen määrittely
  Kaukolämmön jakelu
  Kaukolämmön tuotanto
  Teollisuuden vastapaineen tuotanto

  Tilaisuus järjestetään Ylivieskassa.

 • Työyhteisön haasteelliset tilanteet
  16.12.2015 - 17.12.2015

  Ilmoittaudu

  Koulutus on suunniteltu työyhteisöjen jäsenille, esimiehille, työsuojelutoimijoille sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijoille

  Koulutuksessa osallistujat

  - vahvistavat ajattelu- ja toimintatapoja, jotka ennaltaehkäisevät haasteellisten tilanteiden syntymistä
  - syventävät tietämystään ihmisen käyttäytymisestä erilaisissa haasteellisissa tilanteissa
  - lisäävät valmiuksiaan kohdata avoimesti työyhteisön ongelmatilanteita
  - vahvistavat taitojaan puuttua hankaliin tilanteisiin rakentavalla tavalla

  Toteutustapa
  Alustukset, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä toiminnalliset harjoitukset

  Ennakkotehtävä
  Myers-Briggs Type Indicator MBTI verkkopohjaisen itsearvioinnin tekeminen, tuloksena oma luontainen toimintatyyli

 • Hydrauliikan jatkokurssi

  Ilmoittaudu

  Koulutus järjestetään tarvittaessa. Pyydä tarjous asiakaspalvelu@pohto.fi

  Koulutuksen tavoitteena on
  Antaa syventävät tiedot monimutkaisemmista hydraulijärjestelmistä sekä hydrauliikan ohjauksesta ja säädöstä.
  Lisäksi kurssilla käsitellään hydraulinesteet ja tiivisteet sekä käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät asiat.
  Valmistaa Kunnossapidon ammattitutkintoon ja Paperiteollisuuden ammattitutkintoon.

  Kohderyhmä
  Kokeneet mekaniikka-asentajat ja kunnossapitohenkilöstö, jotka tarvitsevat syvällisempää tietoa tai kertausta hydrauliikkajärjestelmistä sekä järjestelmien ohjauksista ja säädöistä.
  Odotuksena on, että osallistujalla on Hydrauliikka 1 kurssin ja/tai käytännössä opittu perustieto ja -taito.
  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Sisältö
  Hydraulinesteet
  Hydraulitiivisteet
  Monimutkaisemmat hydrauliikkajärjestelmät
  Hydraulijärjestelmän ohjaukset ja säädöt
  Hydraulijärjestelmän käyttöönotto
  Hydraulijärjestelmän huolto
  Hydrauliikkakaavioiden lukuharjoituksia
  Käytännön harjoittelua

 • Hydrauliikan kunnonvalvonta ja ennakkohuolto

  Ilmoittaudu

  Koulutus järjestetään tarvittaessa.
  Pyydä tarjous asiakaspalvelu@pohto.fi

  Koulutuksen tavoite
  Antaa tieto nykyaikaisista hydrauliikan kunnonvalvonta- ja ennakkohuoltotekniikoista, joilla saadaan pidettyä tuotantolaitosten häiriötaso mahdollisimman pienenä hydrauliikkajärjestelmien osalta.
  Määrittää hydraulinesteiden vaihtovälit tarkemmin.
  Kartoittaa mittalaitteiden tulosten perusteella optimaaliset käyttöolosuhteet
  - kierrosluvut, kuormitukset, lämpötilat ja öljyn ominaisuuksien muutokset.

  Osallistujat
  Soveltuu mekaani- ja sähkökunnossapitäjille sekä ennakkohuoltohenkilöille nykyaikaisiin hydrauliikan kunnonvalvonta- ja ennakkohuoltotekniikoihin perehtymiseen.
  Odotuksena on, että osallistujalla on vähintään käytännössä opittu perustieto ja -taito.
  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Sisältö
  Kunnossapitomenetelmien ja laitteiden kriittisyysluokittelu
  Hydrauliikkaöljyt
  Öljyn puhtaustaso ja puhtaustason valvonta
  On-line-, off-line- ja in-line kunnonvalvonta
  Komponenttien vikaantumismenetelmät
  Aistit ja niiden sijoittaminen kunnonvalvonnassa
  Aikaan ja aisteihin perustuvan ennakkohuollon toteuttaminen
  Testilaitteet
  Hiukkaslaskurin, paine-, virtaus- ja lämpötilan mittausharjoituksia

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Seuraava aloituspäivä 17·9·2013

  Kohderyhmä
  Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka johtavat ja kehittävät omaa vastuualuettaan ja vastaavat yksikkönsä tai vastuualueensa toiminnan johtamisesta niin että organisaation strategiset tavoitteet toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin·

  Lähtökohtana on oman yksikön toiminnan johtaminen ja kehittäminen, johtajana kehittyminen sekä näiden prosessien kytkeminen toisiinsa· Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät johtamisen kokonaisuuden hallintaa ja vahvaa oman organisaation ja toimialan tuntemusta· Tutkinto sopii sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioille·

  Tutkinnon keskeinen sisältö ja tavoite
  Tutkinto suoritetaan käytännönläheisesti omassa organisaatiossa omassa johtamistyössä· Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa toiminnan johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden· Toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden ja tahojen kanssa· Johtaminen edellyttää vastuualueen kokonaisvaltaista arviointia, toiminnan suunnittelua ja johtamista organisaatiossa valitun strategian pohjalta, muutostarpeiden ja kehittämiskohteiden tunnistamista sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamista·

  Tutkinnon suorittamiseen voi hakeutua myös jatkuvasti· kysy lisää yhteyshenkilöiltä·

  Lisätiedot: Minna Jurvelin, puh· 010 8434 521, minna·jurvelin@pohto·fi tai Tiina Rakennuskoski puh· 010 8434 520, tiina·rakennuskoski@pohto·fi

 • Myynnin ammattitutkinto

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Myynnin ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat erilaisissa myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä ja haluavat kehittää ja monipuolistaa ammattitaitoaan ja saada siitä pätevyyden.

  Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja viidestä valinnaisesta tutkinnon osasta, joista tutkinnon suorittaja valitsee vähintään yhden. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

  Pakolliset osat:
  Myyntiin valmistautuminen
  Myynnin toteuttaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi:
  Tuoteryhmän hoitaminen
  Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen

  Tutkinnon kokonaiskesto on noin 1,5 v. Lähiopetuspäivien määrä on 10.

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  16.02.2016 - 16.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Filmi Sähkötyöturvallisuus
  - sähköisku ja sähkövirran vaikutukset
  - sähkötapaturmat
  - suojaukset
  - standardin SFS 6002 sisältö
  - kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Työhyvinvointikorttikoulutus
  18.02.2016 - 18.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työhyvinvointi auttaa organisaatiota menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja.

  Koulutus on tarkoitettu niin esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle kuin kaikille muillekin työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

 • Polttotekniikan hyödyntäminen metallurgisessa teollisuudessa
  06.04.2016 - 07.04.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Suunniittelutoimikunta valmistelee ohjelman, joka on valmis
  n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

 • Keskijännitelaitosten suojaukset
  19.04.2016 - 21.04.2016

  Ilmoittaudu

  Kurssin tavoitteena on syventää ja selventää käytännönläheisesti teollisuuden sähköverkoissa käytettyjen suojausjärjestelmien tuntemusta ja käyttöä.

  Osallistujat:
  Teollisuuden sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastuussa olevat henkilöt.

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -peruskurssi
  26.04.2016 - 28.04.2016

  Ilmoittaudu

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Huhtikuussa 2015 pidetyn kurssin osallistujat arvioivat kurssia:
  - luennoitsija 4,9 (max 5)
  - yleisarvosana koko kurssista 4,6 (max 5).

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

 • Fysikaalisen metallurgian hyödyntäminen
  02.11.2016 - 03.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Suunniittelutoimikunta valmistelee ohjelman, joka on valmis
  n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

 • Valssaustekniikka
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Tilaisuudessa tarkastellaan teräksen valmistusprosessia käytännön esimerkein asiakkaalle syntyvän arvon näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää asiakkaan tarpeiden ymmärrystä ja laadun tekemisen kulttuuria terästeollisuudessa.

  Osallistujat
  Tilaisuus on tarkoitettu terästeollisuudessa työskenteleville esimiehille ja toimihenkilöille

Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna perjantaina 09:00-11:30

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!